Diumenge, octubre 1, 2023
ActualitatGeneral

Projecte executiu de millora de la biodiversitat

Aprovat inicialment el “Projecte executiu de millora de la biodiversitat, recuperació paisatgística i ordenació d’accessos al riu Sénia (TM de la Sénia, Montsià-Tarragona) dintre de la reserva de la biosfera de les Terres de l’Ebre ”,  mitjançant resolució d’Alcaldia número 2023-0120 de data 15 de febrer de 2023.   

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà al de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província (inserció número 2023-1366 publicat l’1 de març de 2023). 

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat

Podeu consultar el Projecte AQUÍ