Diumenge, octubre 1, 2023
Actualitat

Aprovació definitiva Moli La Vella

Anunci de l’Ajuntament de la Sénia

Es fa públic per a general coneixement que el projecte executiu de conservació i posada en valor dels actius patrimonials del molí la vella a la Sénia (Montsià-Tarragona), es va aprovar inicialment mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2023-0013, de data 11/01/2023.

S’ha exposat al públic, al Tauler d’Anuncis, a la web de l’Ajuntament de la Sénia i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant el termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb referència 2023-00218 de data 20 de gener de 2023, i que durant aquest termini no s’han presentat observacions ni al·legacions al mateix.  

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

La Sénia,

L’alcalde.
José Ramon Bellaubí Caballer