21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Actualitat

Anunci de l’Ajuntament de la Sénia

Es fa públic per a general coneixement que el projecte executiu acondicionament de l’accessibilitat peatonal de la sortida sud de la sénia (Montsià), es va aprovar inicialment mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2023- 0014, de data 11/01/2023.
S’ha exposat al públic, al Tauler d’Anuncis, a la web de l’Ajuntament de la Sénia i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant el termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb referència 2023-00222 de data 20 de gener de 2023, i que durant aquest termini no s’han presentat observacions ni al·legacions al mateix.
Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

La Sénia
L’Alcalde,

José Ramon Bellaubí Caballer