21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Actualitat

Projecte executiu d’arranjament de camins

Aprovat inicialment del “Projecte executiu d’arranjament de camins i els seu elements de contenció afectats pel temporal de pluges del novembre de 2021 (borrasca Blas) a la Sénia”, mitjançant resolució d’Alcaldia número 2022-1231 de data 29 de desembre de 2022.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà al de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província (inserció número 2023-00157 publicat el 18 de gener de 2023). Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat.

Podeu consultar el Projecte AQUÍ