21 d'abril de 2024
Ajuntament de la Sénia
Actualitat

Projecte executiu d’accessibilitat peatonal a la sortida sud

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA

Aprovat inicialment el projecte executiu acondicionament de l’accessibilitat peatonal de la
sortida sud de la sénia (Montsià), mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2023-0014, de
data 11/01/2023.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà al
de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb
l’establert en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències
municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a
la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat 

PODEU CONSULTAR EL PROJECTE AQUÍ