Dissabte, setembre 30, 2023
Actualitat

Obres a les escales del carrer Balmes

Les escales del carrer Balmes, es van construir cap als inicis dels anys 80 per a comunicar del carrer Balmes i Sol amb el carrer Pompeu Fabra, i així poder donar un millor accés a l’Escola Jaume I (inaugurada per aquelles dates).

Tenien una estructura simple de llosa de formigó amb uns esgraons de ciment sense revestir i als dos laterals, tenen uns murets amb uns acabats superiors de barana metàl·lica. L’any 2018 es va fer una connexió de clavegueram i pluvials del carrer Pompeu Fabra fins al carrer Balmes, moment en el que es va aprofitar per a il·luminar la banda central de les escales amb unes lluminàries tipus LED. Des d’aquesta última actuació no s’havia realitzat cap altre treball.

En l’actuació que s’ha realitzat s’ha buscat la uniformització i renovació del paviment de les mateixes. Les obres realitzades, han estat:

  • Anivellament de la superfície horitzontal de les escales.
  • Pavimentació amb panot de 40×40 d’igual tipologia que l’existent al carrer del Sol.
  • Instal·lació panot tallat en la contrapetjada de les escales.
  • Repujat de tapes de serveis.
  • Instal·lació de barana en trams d’escales de secció 5 cm diàmetre de forma continua, tal com es veu a la imatge.

Aquestes obres han tingut un import de 14.001,84 Euros (IVA inclòs) i han estat finançades en la seva totalitat per l’Ajuntament de la Sénia.