Recuperació de la façana de roca a la Sénia

Aprovat inicialment del “Projecte executiu de recuperació patrimonial de la façana de roca sobre la que s’assenta el municipi de la Sénia”, mitjançant resolució d’Alcaldia número 2022-0479 de data 2 de juny de 2022. Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà al de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província (inserció número 2022-05326 publicat el 21 de juny de 2022).
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat Podeu consultar el Projecte AQUÍ.