10 de desembre de 2023
Ajuntament de la Sénia
General

Subvenció per rehabilitació d’habitatges 2022

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER REHABILITACIÓ D’HABITATGES AL MUNICIPI DE LA SÉNIA, ANY 2022

Mitjançant Resolució d’Alcaldia de data 20 de maig de 2022 s’ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria de rehabilitació d’habitatges al municipi de la Sénia, per a l’any 2022, pel procediment de concurrència competitiva, de conformitat amb l’Ordenança reguladora i les Bases específiques reguladores corresponents, aprovades en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de data 24 de febrer de 2022 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 17 de març de 2022.

El termini de presentació de sol·licituds tindrà com a data límit el 30 de setembre de 2022″.

Instància:

https://lasenia.eadministracio.cat/?x=JykxnxWqlK7Gr4CfKTLpq47gWpN1*NxyAOIKpD1OmX-B4JHnFVaqHCxDIgIpoK57pQSO4gBxEdLJ*JleN2wxeyPUDd5Ax9zzoKOv-ka94kLE8wAh*rdak8ZlK7jVJIMNBI45IAbAop-3vSD97eeWtLxADruT3p1XKkVe8F8FcYv9PP671EMURwi8TbXg9dHo43WRsSCxyZZMENUX6M7RIw