Aprovació inicial de projecte: cal·listènia, voreres i zona verda.

Es fa públic per a general coneixement que per Resolució d’Alcaldia núm. 2022-0163 de data
11/03/2022 s’acordà aprovar inicialment el “Projecte executiu de perllongació i acondicionament de les
voreres del carrer Alcover Moll i creació d’una zona verda adjacent amb la instal·lació d’un parc de
cal·listènia a la Sénia (Montsià)”, anunci que es publicà per un termini de 30 dies naturals, en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona amb referència 2022-2267 , a la seu electrònica i en el lloc web de
l’Ajuntament de la Sénia.


Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació
al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament
sense necessitat de nou acord.

La Sénia,
L’alcalde,
José Ramon Bellaubí Caballer