Anunci al portal web de l’ajuntament de la consulta pública

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de Reglament Municipal sobre el funcionament intern de l’edifici del CINMS, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de 15 dies a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La participació es realitzarà amb el model d’instància adjunt. 

Les formes indicades per participar en aquesta consulta son: 

  • Mitjançant presentació física del document al Punt d’Atenció. 
  • Mitjançant tramesa electrònica per la seu electrònica de l’Ajuntament de la Sénia.