ANUNCI d’informació veïnal d’ampliació d’activitat ramadera d’aviram d’engreix sotmesa a autorització ambiental.

Expedient núm.:426/2022

Es sotmet a informació veïnal la documentació de la sol·licitud d’autorització ambiental d’activitat ramadera, que promou la societat Farga Farm, SL, consistent en ampliació de capacitat productiva, per a 36.725 places de gall d’indi, d’explotació avícola d’engreix existent, situada al Polígon 50, parcel·les 14, 29 a 34 i 399, de la Sénia. 

Segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica, i d’acord amb la Nota informativa sobre la classificació de les activitats ramaderes a la Llei 20/2009, de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de data 19 de juny de 2020, l’activitat es troba classificada de la manera següent:

I.1. Activitats sotmeses al règim d’avaluació d’impacte ambiental i d’autorització ambiental, subjectes a la Directiva 96/61/CE del Consell, del 24 de setembre de 1996, de prevenció i control integrats de la contaminació.Activitats agroindustrials i ramaderes

11. Instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva que tinguin més de:

11.1.a) 40.000 emplaçaments per a aviram, entenent que es tracta de gallines ponedores o del nombre equivalent per a altres espècies d’aus. Emplaçaments de places de galls d’indi per sobre de 22.700.

De conformitat amb l’article 20.2 de la Llei 20/2009, la documentació de l’expedient es sotmet a informació veïnal, per un període de deu dies, a comptar des de la publicació del present anunci al tauler d’anuncis, al web municipal www.lasenia.cati a la seu electrònica de l’Ajuntament de la Sénia https://lasenia.eadministracio.cat, per tal que totes les persones que es considerin afectades per l’activitat que es pretén ampliar puguin presentar les al·legacions que considerin pertinents.   

L’expedient es podrà examinar al Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9.30 a 14.30h, amb cita prèvia.

La Sénia,

L’alcalde

José Ramon Bellaubí Caballer