Pavimentació de trams vials

S’ha realitzat la pavimentació amb formigó de diferents trams de vials i esplanades per tal de millorar el pas de vianants i vehicles.
Per un costat s’ha pavimentat amb formigó el vial que està entre el pavelló poliesportiu i la piscina (165 m2) i per altra s’ha pavimentat la zona d’estacionament de vehicles situada davant de l’edifici del menjador escolar (385 m2). Aquest últim s’ha fet d’acord al projecte d’arranjament del parc situat al costat de la pista poliesportiva.
Aquestes actuacions han tingut un import de 15.000 Euros.