Dissabte, setembre 30, 2023
General

Relació de persones admeses/excloses per a la cobertura de quatre places d’operari/a de neteja

Concurs oposició per a la cobertura de quatre places d’operari/a de neteja (exp. 723/2021)

RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

Mitjançant resolució d’alcaldia número 2021-1131 de data 9 de desembre de 2021 s’ha aprovat la relació provisional de les persones aspirants admeses i excloses del procés de selecció per cobrir quatre places d’operari/a de neteja de l’Ajuntament de la Sénia.

Podeu consultar el llistat des del Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica.

Les persones aspirants excloses o no incloses disposen d’un termini de deu dies hàbils, a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci en el Tauler, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió. (Del 13 al 24 de desembre de 2021)

En el cas que les persones aspirants excloses inicialment, no esmenin dins d’aquest termini el defecte imputable a elles que hagi motivat la seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud de participació en aquest procés selectiu.

A la vista de la Base 3 del procés de selecció, el compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en el procés selectiu s’ha de produir en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds, 29 de novembre de 2021.