Projecte executiu de creació d’hàbitats per a l’ofegabous i altres amfibis.

Aprovat inicialment del “Projecte executiu de creació d’hàbitats per a l’ofegabous i altres amfibis protegits, ordenació de l’espai i creació d’àrea de lleure a la finca forestal de Valldebous (PN Ports-TM de la Sénia”,  mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2021-0932 de data 20/10/2021.  

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província (Inserció número 2021-9750 publicat el 15/11/2021)

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la pàgina web de l’Ajuntament www.lasenia.cat

Podeu consultar el Projecte AQUÍ