Diumenge, octubre 1, 2023
General

CONCURS OPOSICIÓ PER COBRIR QUATRE PLACES D’OPERARI/A DE NETEJA

Mitjançant resolució d’alcaldia número 2021-846 es van aprovar les bases i la convocatòria del
procés selectiu per cobrir quatre places d’operaris/àries de neteja de l’Ajuntament de la Sénia,
amb caràcter de personal laboral fix.


Amb data 29 d’octubre de 2021 s’han publicat les esmentades bases al:
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 2021-9214:
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=10120&ebop_any=2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8533:
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=913267

TERMINI
El termini de presentació de sol·licituds per formar part en el procés de selecció és de 20 dies
hàbils des del següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC. (Del 2 al 29 de
novembre ambdós inclosos).


Les sol·licituds es podran presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Sénia,
seleccionant el tràmit Sol·licitud d’admissió a proves selectives per a la cobertura de 4 places
d’operari/a de neteja, o presencialment al Punt d’Atenció a la Ciutadania (Passeig de la
Clotada, 7).