Dissabte, setembre 30, 2023
General

Concurs oposició agents policia local – Admesos/exclosos

RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES – CONCURS OPOSICIÓ AGENTS POLICIA LOCAL (Exp. 399/2021)

Mitjançant resolució d’alcaldia número 2021-825 de data 6 de setembre de 2021 s’ha aprovat la relació provisional de les persones aspirants admeses i excloses del procés de selecció per cobrir dues places d’agent de la Policia Local de l’Ajuntament de la Sénia.

Podeu consultar el llistat des del Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de la Sénia.

Les persones aspirants excloses o no incloses disposen d’un termini de deu dies naturals, a partir de la publicació de l’anunci en el Tauler, per formular reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.