Concurs per cobrir dues places d’agent de la Policia Local

Obert el termini de presentació d’instàncies –  Concurs oposició per cobrir dues places d’agent de la Policia Local

Mitjançant resolució d’alcaldia número 2021-655 de data 27 de juliol de 2021, es van aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per cobrir en propietat dues places d’agent de la policia local mitjançant sistema de concurs oposició.

En data 3 d’agost de 2021s’ha publicat les bases en el DOGC número 8471i en data 4 d’agost en el BOPT número 2021-06971.

Amb data 10 d’agost de 2021 s’ha publicat l’anunci al BOE 190.

Les sol·licituds per formar part del procés de selecció es podran presentar a partir del dia següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE durant un termini de 20 dies naturals.

S’hauran de presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de la Sénia mitjançant la sol·licitud específica que trobareu a l’apartat Recursos Humans, que porta per nom Sol·licitud d’admissió per formar part del concurs oposició d’agent de la Policia local

El dia de les proves els aspirants hauran de presentar una declaració responsable COVID-19. Link declaració covid.