Diumenge, octubre 1, 2023
Ajuntament

Presentació d’ofertes per execució d’obres de millora a l’Ajuntament

L’ajuntament de la Sénia té previst publicar en breu l’anunci de licitació per a la presentació d’ofertes per a l’execució de les OBRES DE REDISTRIBUCIÓ I MILLORA DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT (FASE 3). Per aquest motiu, mitjançant Resolució d’Alcaldia número 2021-588 de data 8 de juliol de 2021, s’ha aprovat la memòria valorada de les obres a realitzar.

Les tasques a realitzar es dividiran en quatre lots diferents:

Lot 1: Execució de les obres relacionades en ram de paleta de les obres de redistribució i millora de l’ajuntament de la Sénia.

Lot 2: Execució de nova instal·lació elèctrica a l’edifici de l’ajuntament, arranjament de quadre general amb instal·lació de nova centralització de comptadors i substitució de l’enllumenat interior de l’edifici de l’ajuntament..

Lot 3: Execució de les obres de canvi de distribució amb mampares modulars de vidre, a les obres de redistribució i millora de l’ajuntament de la Sénia.

Lot 4: Execució de les obres de substitució de la fusteria exterior d’alumini a les obres de redistribució i millora de l’ajuntament de la Sénia.

Les empreses interessades podran presentar oferta per a un o diversos lots, segons les especificacions que apareixen en la memòria valorada i les que constaran en el Plec de Clàusules Particulars, que es publicaran en breu en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de la Sénia.

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lasenia).

Per consultar la memòria valorada podeu anar aquí