Vacant del càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a

S’obre un termini de quinze dies hàbils, des de l’endemà de la publicació al BOPT, perquè les persones que estiguin interessades, i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit dirigit a aquesta Alcaldia.

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament o bé mitjançant el procediment que regula l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El model d’instància es troba a la disposició dels interessats en les dependències municipals de la Corporació i a la seu electrònica on podran ser presentades dins del termini establert (AQUÍ)