Dissabte, setembre 30, 2023
Medi Ambient

Projecte executiu per millora de camins afectats pel Gloria

Anunci en relació al “Projecte executiu de restabliment i millora del pas dels camins municipals afectats pel temporal Gloria, a la Sénia (Montsià-Tarragona)”.

Es fa públic per a general coneixement que per Resolució d’Alcaldia núm. 2021-0024 de data 18/01/2021 s’acordà aprovar inicialment el “Projecte executiu de restabliment i millora del pas dels camins municipals afectats pel temporal Gloria, a la Sénia (Montsià-Tarragona)” anunci que es publicà per un termini de 30 dies naturals, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb referència 2021-00421 , a la seu electrònica i en el lloc web de l’Ajuntament de la Sénia.

Una vegada exhaurit el termini d’exposició, es fa constar que no s’han presentat al·legacions en relació al mateix, motiu pel qual, de conformitat amb l’acord esmentat el projecte resta aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.

La Sénia,
L’alcalde,
José Ramon Bellaubí Caballer