Diumenge, octubre 1, 2023
Serveis Municipals

Despeses de reparació d’elements de control de la xarxa d’abastament d’aigua potable

Des de l’Ajuntament de la Sénia s’ha executat una actuació per a reparar els elements de control de la xarxa d’abastament d’aigua potable municipal per tal de poder donar un adequat servei a la població subministrada.

Les actuacions que s’han realitzat són les següents:
– Substitució de les vàlvules malmeses (13), per 11 trams en continu HDPE DN125 (eliminació de vàlvula i posar dos maneguets electrosoldables i unió de canonada) i posar 2 vàlvules noves instal·lades amb brides (amb unió amb maneguets electrosoldables). El tram afectat està a l’avinguda de la Generalitat.
– Substitució d’una vàlvula antiga per una vàlvula amb brides DN125 en canonada de fibrociment DN125 amb unió amb canonada amb juntes tipus WAGA. Aquesta vàlvula es troba a la plaça Amèrica.

L’import  de l’actuació ha estat de 7.460,73 € i ha estat subvencionat en un 95% per la Diputació de Tarragona dintre de les Subvencions per danys excepcionals de l’any 2018 del Servei d’Assistència Municipal (SAM).