21 de febrer de 2024
Ajuntament de la Sénia
Medi Ambient

Anunci sobre el “Projecte executiu de restabliment i millora del pas dels camins municipals afectats pel temporal Gloria”

L’Ajuntament de la Sénia ha aprovat inicialment el “Projecte executiu de restabliment i millora del pas dels camins municipals afectats pel temporal Gloria, a la Sénia (Montsià-Tarragona)” mitjançant resolució d’alcaldia núm. 2021-0024 de data 18 de gener de 2021.

Se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb l’establert en l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El present projecte s’ha publicat al BOPT el 28/01/2021, amb numero d’inserció 2021 – 421.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats en aquesta mateixa web:

PROJECTE