bruch.

PERSONAL

La Regidoria de Personal té com a objectiu principal la planificació i coordinació de la política del personal de l'ajuntament.
Les principals competències de la regidoria són:

- Oferir assessorament i suport a tots els treballadors municipals, en l’àmbit de la relació laboral.
- Elaborar les nòmines i seguretat social.
- Dissenyar i gestionar els processos de selecció i contractació de personal i les seves convocatòries, tant les d'accés lliure com les de promoció interna
- Dur a terme la descripció, anàlisi i provisió de llocs de treball
- Planificar i gestionar la formació i desenvolupament professional
- Definir la política retributiva del personal
- Participar en la negociació col·lectiva i les relacions amb les organitzacions sindicals i els representants del personal


Regidora: Isa Castell Solà
Secretària: Isabel Queralt Llobregat
  Adreça electrònica: iqueralt@lasenia.cat
  Horari de visita: Dilluns a Divendres de 13.30h a 15h (cita prèvia)

DIJOUS   14 de setembre de 2017 - Inici de classes  

10:00h   

1 ESO + BAT1-2 + CICLES  à Presentació del curs amb el tutor           
              
10.30h    

2 ESO à Presentació del curs amb el tutor

3 ESO à Presentació del curs amb el tutor

4 ESO àPresentació del curs amb el tutor 

11.30h    TOTS            

Inici de les classes amb el professorat

 

(Recordeu de portar el material i ordinador)

** L'horari del bus de l'alumnat de Rossell farà l'horari habitual (8h-14:30h)

Destinataris: Estudiants del municipi que s’hagin desplaçat per cursar estudis postobligatoris  (Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i Estudis Universitaris de Grau).

Requisits:
- Estar empadronat/da i haver residit contínuament a la Sénia els 5 anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
- Tenir entre 16 i 25 anys, ambdós inclosos, en el moment de la matrícula.
- Haver estat matriculat/da al curs 2016-2017 a estudis postobligatoris que  no es puguin cursar al poble.
- Els ingressos nets de la unitat familiar no han d’excedir del SMI/persona (707€ per persona).
-   Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de la Sénia i   no trobar-se en cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap procediment sancionador incoat per aquest motiu.

Com es pot sol·licitar?
Presentar al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Sénia (Departament d’Ensenyament) els següent documents:

- Annexos 1, 2 i 3
- Còpia del DNI o document acreditatiu de la personalitat
- Certificat acreditatiu dels resultats acadèmics de l’estudiant del curs 2016-2017.
- Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de l’any 2016, o si no se n’ha fet, declaració jurada o promesa de tots els ingressos percebuts durant l’any 2016 segons model d’Annex
4.

Les pràctiques “ODISSEU” consisteixen a incentivar mitjançant una contraprestació econòmica l’estada de joves universitaris en pràctiques a empreses situades a territoris rurals.

Aquestes pràctiques les promou la Generalitat de Catalunya amb el suport dels fons europeus LEADER, ja que se subvenciona la meitat del cost, i es desenvolupen en el marc de Convenis de Cooperació educativa amb les universitats.

D’aquesta manera, l’Ajuntament de la Sénia va incloure el seu perfil d’empresa col·laboradora i ha pogut seleccionar 5 estudiants universitaris del municipi, els/les quals realitzen 300 hores de suport als Serveis Socioculturals, als Serveis Tècnics i a les Oficines.