artesania
caeuenfrgldeitptrorues

Junta general ordinària
Dia: 3 de maig
Hora: 19.00h en primera convocatòria i a les 19.30h en segona convocatòria
Lloc: Sala Rosa de la Casa de Cultura

Ordre del dia
PRIMER.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior, si s'escau
SEGON.- Presentació i aprovació dels comptes: Memòria, el Compte d'Explotació i el Balanç de Situació de l'exercici 2017
TERCER.- Presentació i aprovació dels pressupostos de l'any 2018
QUART.- Certificació de deures. Accions a realitzar. Promoció del conveni en Base Gestió de Tributs
CINQUÈ.- Actuacions a realitzar en cas de sequera. Presa d'acords
SISÈ.- Inici d'expedients sancionador i tramitació pel Jurat de Reg
SETÈ.- Informació general de la Junta de Govern
VUITÈ.- Torn obert de paraula

Subcategories